Dėmesio, vyriausybės apribojimai dėl COVID-19

2020-10-29

 

 

 

 

 

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

2020 m. spalio 28 d. Nr. 1185

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“:

1.1. Pakeisti 4.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.1.2. nuo 2020 m. spalio 30 d. iki 2020 m. lapkričio 13 d. draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai ir susibūrimai viešose vietose, išskyrus:

4.1.2.1. aukšto meistriškumo sporto varžybas ir kultūros renginius, kai:

4.1.2.1.1. jie vyksta uždarose erdvėse, tačiau žiūrovų skaičius neviršija 300 asmenų ir užtikrinamos šios sąlygos – žiūrovai renginį stebi tik iš sėdimųjų vietų, tarp žiūrovų išlaikomas 2 metrų atstumas (išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus)), žiūrovai viso renginio metu dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei; šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį), užtikrinamas bilietų platinimas elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimas, vykdoma žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimo į renginio vietą kontrolė;

4.1.2.1.2. jie vyksta atvirose erdvėse, tačiau žiūrovų skaičius neviršija 400 asmenų ir užtikrinamos 4.1.2.2.1 papunktyje nurodytos sąlygos;

4.1.2.2. laidotuves;“

1.2. Papildyti 4.1.21 papunkčiu:

„4.1.21. nuo 2020 m. lapkričio 14 d. renginiai organizuojami ir vykdomi, jei renginio organizatoriai užtikrina bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą bei kontroliuoja žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimą į renginio vietą.

1.3. Papildyti 4.1.4 papunkčiu:

4.1.4. paslaugų teikimo vietose, parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse (veikiančiose uždarose erdvėse) ir kitose viešose prekybos vietose turi būti užtikrinamas 10 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo.

1.4. Pakeisti 4.2.1.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.2.1.1.2 ugdymas mokyklose pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo ir pirminio profesinio mokymo programas vykdomas nuotoliniu būdu išskyrus specialiosiose įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus vaikus;“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. spalio 30 d.

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė